Rotarianer gör en insats – erbjud en PRAO plats !

Att erbjuda möjligheter till praktik/arbetslivserfarenhet s k PRAO till 15 åringar elever bosatta i Järva området är ett av de brobyggande initiativen hos Rotary Nya Järva u.b.

PRAO är under en kort period komplement till den teoretiska utbildningen i ämnet samhällskunskap  och en del av varje elevs utbildning  i årskurs 8 i den svenska grundskolan. PRAO äger rum under höstterminen.

Med syftet att bidra till ett inkluderande samhälle kommer Rotary Nya Järva u.b. länka mellan skolor i Järva och Rotarys nätverk där vi tror att det finns Rotarianer som med intresse vill stå till tjänst med PRAO-platser.

Som Rotarian och  företagare kan du här göra en investering i en framtida medarbetare och samhällsmedborgare.

Att erbjuda PRAO-platser till våra 15 åriga elever innebär att ditt företag under en 1 eller 2 veckor får du ta ansvar att visa det praktiska arbetslivet och berätta om kultur och dagliga sociala koder på arbetsplatsen.

Rotary tror på ett samhälle där finns win-win situationer för alla elever som kämpar och vill gå vidare i livet. Genom PRAO perioden får eleverna lära känna ett arbetsmiljö de inte kunnat veta om annars. De får inspiration och har fått prova på något som kan rikta deras val inför gymnasiestudier.

Anmäl ditt intresse med ett mail till Fereshteh (fkarbalaii@gmail.com)

Rotary Yrkesmentorer, nu kan du bli mentor i Stockholms län.

cropped-yrkesmentorer-1024x196

Den 10 maj hade vi en kick off  för det senaste yrkesmentorprojektet i Sverige på en välbesökt informationskväll.

IMG_1219Intresserade Rotarianer från 2350 och 2370 och dessutom några prospects.

Den 17 maj hade vi vi vår första utbildning som dock tyvärr inte samlade lika många. Den 29 maj kommer vi att ha den första matchningen med adepter som äger rum på Sandhamnsgatan 8 i Stockholm kl 1800. Vi hoppas att flera av er som redan har mentorerfarenhet från tidigare yrkesmentorprojekt möter upp då. Anmäl er på ClubAdmin eller till vår projektledare Clas Henrik Wallgren (clas-henric.wallgren@stockholm.se)

 

Almedalen 2017

Även i år är Rotary synnerligen närvarande i Almedalen. Vårt distrikts stolthet Rotary Peace Center kommer att uppmärksammas vid två seminarier som ägnas fredsskapande och konfliktlösning som vi vill belysa från ett kvinno- och civilsamhälles-perspektiv. Du kan läsa mer om våra freds-seminarier här och här.

Dessutom kommer Rotary Yrkesmentorers verksamhet för att främja integrationen av nyanlända att belysas vid ytterligare två seminarier som du kan läsa om här och här

Vi kommer att ha ett informationstält mitt emot entrén till högskolan på Cramérgatan som behöver bemannas med volontärer. Vet du att du kommer att vara i Visby under Almedalsveckan kontakta Tommy Lekenmyr (tommy.lekenmyr@gmail.com) och anmäl dig till ett arbetspass i tältet så kan du bidra till att sprida good-will för Rotary !

 

Tack !

Söndagen den 23 april 2017 arrangerade några Rotaryklubbar i Stockholm för 6:e året i rad en kulturvandring– denna gång inte bara på Djurgården. Vi fick besöka Kungliga slottet, Prins Eugens Waldemarsudde, Junibacken,Sjöhistoriska museet, Fyrskeppet Finngrundet och Historiska muséet. Genom klubbarnas generösa stöd fick Rotary Nya Järva UB fyrtio biljetter att dela ut till kvinnor och barn från Järvaområdet som nog aldrig besökt dessa institutioner och som säkert i några fall aldrig besökt innerstan.  Jag vill rikta ett varmt tack till Stockholm- Ladugårdslandet Rotaryklubb , Stockholm-Sergel Rotaryklubb , Stockholm International Rotary Club och Rotaract Stockholm Djurgården för att ni möjliggjorde detta. Jag kan berätta att Junibacken och Finngrundet var särskilt populärt.

Är du medlem i Rotary eller Rotarian ?

Vilka begrepp vi använder oss av när vi ska beskriva vår organisation är inte oväsentligt. Själv anser jag i likhet med många mogna Rotarianer att ”medlem i Rotary” signalerar en passiv hållning. Inledningsvis måste man naturligtvis som ny i Rotary´s värld få tid att orientera sig och hitta sin roll. Men vi vill ju ha aktiva engagerade människor i Rotary som är beredda att dela med sig av sina nätverk, sin tid och resurser för att göra gott i världen. Ju snabbare du får det klart för dig att i Rotary förväntas du bidra, desto snabbare går du från att vara medlem till att bli Rotarian.

So remember T1617EN_PMS-C

Vart går pengarna ?

En fråga som då och då ställs till presidenter och distriktsledningen är vart går  medlemsavgifterna ? Nedanstående diagram och tabell besvarar den frågan.

medlemsavg

Siffrorna ovan avseende avgiften till RI  har nu höjts genom tidigare meddelat beslut av lagrådet till 56 USD för året 2017-18 vilket med gällande RI kurs blir 496 kronor. Det är den obligatoriska avgiften till RI som kan jämföras med en franchise-avgift som klubbarna påförs för att vara medlemmar i Rotary International. Avgiften täcker kostnaderna för RIs administration och datasystem men är till ingen del något bidrag till The Rotary Foundation. Om detta kan sägas att administrationen i RI får anses som blygsam med en anställd funktionär på ca 2000 medlemmar. En betydande del av RIs budget går åt för att täcka den omfattande utbildningsverksamheten som är viktig faktor för att hålla samman och uppe nivån på engagemang och medvetenhet i organisationen. Så t e x  utbildas varje år de f n 540 inkommande guvernörerna under ett par dagar vid GETS i sin zon och under en en vecka i San Diego vid det sk International Assembly. Resor och hotell för dessa DGEs med partner täcks av RI.

SRS utläses Svensk Rotary Service och är de 10 svenska distriktens samarbetsorgan ett sk multidistrikt projekt som leds av de 10 guvernörerna. Avgiften till SRS är 40 kronor per år och har så varit i ett antal år. Den har främst täckt kostnader för utveckling och drift av vår gemensamma digital matrikel ClubAdmin samt till en mindre del kostnader för gemensam medlemsservice. Under innevarande år har SRS   sett över sin verksamhet. Denna översyn har lett till en effektivisering inom ramen för en oförändrad avgift för klubbarna. Kostnaderna för IT systemet kommer att öka något medan kostnaderna för medlemsservice kommer att minska utan att servicen till klubbar och medlemmar kommer att försämras.

Avgifterna till vårt distrikt ligger under genomsnittet för de svenska distrikten och har två komponenter. Dels en avgift per medlem på 135 kronor och dels en avgift per klubb på 1880. Den senare skall i princip täcka kostnader för PETS och distriktskonferensen vilket är obligatoriska aktiviteter inom RI. Därtill kommer utbildningskostnader och funktionärernas omkostnader som tunga utgiftsposter.

Varje medlem betalar sedan en avgift till Rotarys Ungdomsutbyte som av många betraktas som en av Rotarys kärnverksamheter. Det må så vara men i vårt distrikt har vi på ett antal goda grunder som redovisats tidigare (se Kill your darlings tidigare i bloggen) lagt ner det sk ettårsutbytet. Vi vill istället utveckla attraktiva kortare lägervistelser. Distriktet kommer att pröva att få sänka våra medlemmars avgift till RU med hänsyn till detta. Generellt sett sker det idag en överdebitering till RU vars verksamhet har minskat ordentligt de senaste åren p g a minskad efterfrågan. Detta måste snart få genomslag i lägre avgifter för verksamheten.

Slutligen betalar varje medlem 75 kronor per år för medlemstidningen Rotary Norden. SRS har nyligen enats om att denna medlemstidning fr o m den 31 maj som förstahandsval (sk default) skall distribueras elektroniskt som web-tidning. Medlem som önskar behålla papperstidningen får nu gå in på sina uppgifter i Clubadmin och aktivt välja papperstidningen (eller den internationella tidskriften The Rotarian). Detta bör på sikt kunna leda till sänkta avgifter för tidningen. Under alla omständigheter är det mer miljövänligt.

Utöver dessa obligatoriska kostnader debiterar klubbarna sina medlemmar avgifter för klubbens administration eller beslutade projekt. Ca 1500 kronor per år är ingen ovanlig medlemsavgift plus en inträdesavgift för nya medlemmar. Denna medlemsavgift täcker då ovan nämnda kostnader samt sådana kostnader man enats om i klubben. Det kan gälla t ex bidrag till The Rotary Foundation eller klubbprojekt. Observera att bidrag till Rotary Foundation alltid är frivilliga för klubbar och medlemmar. Ett mål för RI när det gäller bidrag till TRF är minst 100 dollar per medlem och år. I vårt distrikt är det endast tre klubbar som nått det målet. (se Klubbarna i topp tidigare i bloggen).

Med en lunchkostnad på 100-150 kronor kan kostnaden för att vara medlem i Rotary upplevas som hög och det finns anledning för åtskilliga klubbar att fråga sig om det man erbjuder är tillräckligt attraktivt för att motivera denna kostnad. Att höja medlemsvärdet är en viktigt uppgift i varje klubb. Det handlar då om att klubben som yrkesnätverk är attraktivt, att projektverksamheten är angelägen och engagerande, att klubbsamvaron är trivsam och rolig och att de unika värdena med Rotary blir en realitet för medlemmarna dvs etiken, samhällsnyttan och den globala gemensamheten.